"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value" Albert Einstein 

Integriteit is een belangrijke waarde. Het wordt veelal in verband gebracht met niet-omkoopbaarheid en voldoen aan gedragscodes. Het gaat echter verder dan het naleven van extern opgelegde regels.

'Integer' is latijns voor 'heel' (gaaf, af, volmaakt, ongeschonden, niet gekwetst, maagdelijk). Integer handelen kan zo worden vertaald als 'heel zijn in het handelen' wat betekent dat je de ander 'heel' laat en zelf 'heel' blijft. Met andere woorden: de ander respecteren en vertrouwen geven, met hem communiceren in openheid en verantwoordelijkheid en jezelf niet kwetsen, eerlijk blijven tegen jezelf, dus zelf 'heel' blijven.

Integriteit is zo gezien een belangrijke kwaliteit van een mens en een organisatie. De integriteit van een organisatie wordt bepaald door haar management. Deze site is gemaakt als inspiratiebron voor iedereen die streeft naar integriteit voor zichzelf en zijn organisatie.

 • Avatar® mini-Cursus Persoonlijke itegriteit
 • How to Build Character and Integrity - WikiHow
 • Integriteit — Carrièretijger
 • Normen en waarden en hun verbanden
 • Integriteit van bestuurders (gemeenten en provincie)
  Gedragscode, opgesteld en aanbevolen door de VNG, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kernbegrippen zijn:
  Dienstbaarheid
  Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente of de provincie en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.
  Functionaliteit
  Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.
  Onafhankelijkheid
  Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.
  Openheid
  Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij.
  Betrouwbaarheid
  Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.
  Zorgvuldigheid
  Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.
 • Landelijke Onderzoekschool Ethiek (c/o Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht)

Integriteitskubus Een nieuw, door het ministerie van BiZa, ontwikkeld multimediaal dilemma-/trainingsinstrument

Integer leiderschap
Lees hierover op de website van de Stichting De Integere leider. Lees hier de integriteitscode.

Externe artikelen over integriteit

Verder zoeken naar integriteit